علی‌اکبر صنعتی در نقاشی‌ مثل بسیاری از نقاشان همدوره‌اش،  مثل همه شاگردان مکتب کمال‌الملک،  طبیعت‌گراست؛ نقاشانی که در سال‌های پایانی دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی نقاشی امروز ایران را پایه گذاشتند. در بسیاری دیگر از نقاشی‌هایش نیز روایتگر تاریخ … ادامه