آینه سنگ‌ رودخانه‌ام‌/ آب‌ از سرم‌ گذشته/ روی‌ برگ‌های‌ جدا شده تقویم صدف‌ پیچ‌ پیچم/ دریای‌‌های و هوی/ پشتِ‌ سرم/ و فریاد بادی‌ که‌ مرا برد/ هنوز توی‌ گوشم‌ هست بوته‌ پاییزم/ ریخته‌ام‌ روی‌ زمین‌ و نیمه‌ دیگرم/ دل‌ داده‌ … ادامه