طبیعت و نابودگران

نگاهی به جشن سکون، نمایشگاه نقاشی‌های پگاه رجامند

سازه‌های صنعتی می‌آیند و در دل طبیعت جا خوش می‌کنند. حضورشان در تعارض ماهوی آشکار با طبیعت است. بخشی از طبیعت را اشغال می‌کنند و به مرور محیط پیرامون خود را دستخوش آسیب‌های اندک و بسیار می‌کنند، آن‌قدر که ممکن … ادامه