از سنت شعر فارسی

پروین اعتصامی ۱۳۲۰- ۱۲۸۵

اگر بخواهیم از نمایندگان شعر سنتی در سال‌های نخست قرن چهاردهم تنها یک نفر را انتخاب کنیم، بی‌تردید نخستین انتخاب پروین اعتصامی است. او آخرین نمایندهٔ ادبیات تعلیمی فارسی است که خود را از سنت شعر فارسی به ادبیات امروز … ادامه