پرویز ناتل خانلری شعر عقاب را منتشر می‌کند

گشت غمناک دل و جان عقاب چو از او دور شد ایام شباب دید که‌ش دور به انجام رسید آفتابش به لب بام رسید باید از هستی دل بر گیرد ره سوی کشور دیگر گیرد عقاب بیش از آنکه شعری … ادامه