هوشنگ ایرانی، احمد شاملو، سهراب سپهری، هوشنگ ابتهاج، اسماعیل شاهرودی ازجمله شاعرانی‌اند که در سال‌های رونق شعرنو، مجموعه‌های خود را منتشر می‌کنند

نتیجهٔ گشایشی که در سال‌های پس از شهریور ۱۳۲۰ پدید آمده است، فضای باز سیاسی اجتماعی و رونق گرفتن نشریات و به تبع آنها رونق جریان‌های ادبی است. هر چه به دههٔ سی نزدیک‌تر می‌شویم، شمار نشریات ادبی بیشتر می‌شود، … ادامه 

مجموعه‌ای از ویژگی‌ها در امیرهوشنگ ابتهاج (ه. الف. سایه) گرد می‌آید که او را از شاعر به یک شمایل ادبی و میراث فرهنگی تبدیل می‌کند، در اوج شهرت و محبوبیت و ارج دیدن و شناخته‌شدن قدر و منزلت، موقعیتی که … ادامه