چند سطری درباره نقاشی‌های هانی نجم به بهانه نمایشگاه «از دور تا نزدیک‌» در نگارخانه نگر

اگر نقاشی را نوع دیگر دیدن اشیا و پدیده‌ها بدانیم و نقاشان را براساس تصویر متفاوتی که از پدیده‌ها به‌دست می‌دهند طبقه‌بندی کنیم، هانی نجم در نقاشی سال‌های اخیر ایران از صدرنشینان است؛ چرا‌که نگاه او به پدیده‌ها و اشیا … ادامه