ناصر ایرانی از نسل نویسندگانی بود که از راهی طی‌شده می‌آمد. از یک سو تجربهٔ سال‌ها نویسندگی و فعالیت سیاسی-اجتماعی را داشت و از سوی دیگر چندان با دیگر نویسندگان جامعهٔ روشنفکری سر سازگاری نداشت. در جوانی کار سیاسی را … ادامه