اگر می‌ماند...

میرزاده عشقی ۱۳۰۳-۱۲۷۲

میرزاده عشقی یکی دیگر از قربانیان تجدد است. او نیز مثل تقی رفعت تجددخواهی سیاسی اجتماعی و تجدد ادبی را همزمان پی می‌گرفت. عشقی از بازیگران عرصهٔ سیاست در سال‌های پس از مشروطه است که عمدهٔ شهرت خود را از … ادامه