که مرگ، خط زدن جسم ماست از دنیا

چند سطری در سوگ منصور اوجی، شاعری که سال‌ها نجیبانه در حاشیه شعر امروز زندگی کرد

من نوشتم سنگ گنجشکی پرید تا نماند هیچ گنجشکی به جا کودک همسایه‌ی ما سال‌هاست می‌نویسد سنگ، تا فرسنگ‌ها منصور اوجی یکی از دیرپاترین یاران شعر امروز است با کوله‌باری آکنده از شعر و کارنامه‌ای که محصول بیش از نیم‌قرن … ادامه