مرگ روی بوم مسعود

در سوگ مسعود عربشاهی و شصت سال حضور او در هنر مدرن ایران

سال‌های دههٔ چهل شمسی سال‌های شکوفایی هنر مدرن ایران است. ثمرهٔ سال‌ها آزمون و خطای نقاشان ایرانی، از مدرسهٔ صنایع مستظرفه تا دانشکدهٔ هنرهای زیبا، از هنرمندان جوانی که به‌تازگی از اروپا و آمریکا برگشته‌اند و درک و دریافتی متفاوت … ادامه