چند سطری در سوگ محمود علمی، مدیر انتشارات جاویدان

بیشتر فرزندان و نواده‌های حاج میرزاعلی‌اکبر کتابفروش خوانساری ناشر شدند. خاندانی که ما امروز آنها را به نام علمی می‌شناسیم و ناشرانی که سال‌ها بخشی از پیکرهٔ اصلی نشر ایران بوده‌اند، فرزندان محمداسماعیل علمی و نوادگان میرزاعلی‌اکبر به شمار می‌روند. … ادامه