محمد مقدم می‌تواند یکی از پیشگامان شعر نو باشد اما میان شعر و زبان‌شناسی دومی را انتخاب می‌کند

اختران همگی رخشند و کس را باکی از تابش آنان نیست چون من تابانم همه را لرزه بر اندام افتد نوگرایان پیش از نیما یا مثل تقی‌رفعت و میرزاده عشقی قربانی شدند یا مثل ابوالقاسم لاهوتی مسیر شعرشان تغییر کرد … ادامه