در کنگره نویسندگان فقط من و نیما بودیم

محمدعلی جواهری رواهیچ یکی دیگر از نوگرایان هم‌دورهٔ نیماست اگرچه نوگرایی او بیشتر به‌صورت شعر محدود می‌شود

نخستین پیروان نیما هنوز مشغول آزمون و خطایند و به نقطهٔ آغاز حقیقی خود نرسیده‌اند؛ احمد شاملو در همین سال‌ها مجموعهٔ نخست خود را منتشر می‌کند، سهراب سپهری شعرهای خود را در مطبوعات به چاپ می‌رساند، منوچهر شیبانی نیز مشغول … ادامه