برسان سلام مارا

دیروز و امروز محمدرضا شفیعی‌کدکنی در شعر نو فارسی

«به کجا چنین شتابان؟» گَوَن از نسیم پرسید «دل من گرفته زین‌جا هوس سفر نداری ز غبار این بیابان؟» «همه آرزویم، اما چه کنم که بسته پایم…». «به کجا چنین شتابان؟» «به هر آن کجا که باشد به جز این … ادامه