مختصری دربارهٔ محمدرضا باطنی (۱۴۰۰-۱۳۱۳)

محمدرضا باطنی همواره به رسالت خود در مقام زبان‌شناس متعهد بود. از نخستین معلمان زبان‌شناسی دانشگاهی ایران بود، تحولات زبان فارسی گفتاری و نوشتاری را بررسی می‌کرد، مفاهیم زبان‌شناسی و شاخه‌های نوین آن را تبیین می‌کرد و حاصل دانسته‌ها و … ادامه 

زبان‌شناس فرهنگ‌نگار

به دست دادن تصویری از محمدرضا باطنی و ارزش و اهمیت او در حوزهٔ فرهنگ‌نگاری بدون ارائهٔ تصویری از وضعیت فرهنگ‌های انگلیسی به فارسی در سال‌های پیش از آغاز کار او ممکن نیست. در سال‌های آغازین دههٔ شصت دو فرهنگ … ادامه