چند سطری در سوگ قاسم آهنین‌جان که در عسرت و تنهایی زندگی را بدرود گفت

و آبشاری از شبق دارد پریزاد گمگشته چون به راه می‌آید و درخت‌ها روشن می‌کند بر خانه حضورش هاله‌ای امن است و آفتاب و نیشکر او که به چهرِ کامل می‌آید به نیمه‌شب و حضورش هاله‌ای امن است قاسم آهنین‌جان … ادامه