زبان‌شناس فرهنگ‌نگار

به دست دادن تصویری از محمدرضا باطنی و ارزش و اهمیت او در حوزهٔ فرهنگ‌نگاری بدون ارائهٔ تصویری از وضعیت فرهنگ‌های انگلیسی به فارسی در سال‌های پیش از آغاز کار او ممکن نیست. در سال‌های آغازین دههٔ شصت دو فرهنگ … ادامه