مرگ فرخی یزدی نقطه پایان شعر سیاسی اجتماعی مشروطه است. اگر ملک‌الشعرای بهار را منها کنیم که با زیستن زیر سایه استبداد کنار آمده و به زندگی ادیبانه و آبرومندانه تن داده است، فرخی یزدی آخرین شاعری است که از … ادامه