حرف که می‌زنی انگار/ سوسنی در صدایت راه می‌رود / حرف بزن/ می‌خواهم صدایت را بشنوم/ تو باغبان صدایت بودی/ و خنده‌ات دسته کبوتران سفیدی/ که یکباره پرواز می‌کنند تو را دوست دارم چون صدای اذان در سپیده‌دم/ چون راهی که به … ادامه