حرف که می‌زنی انگار سوسنی در صدایت راه می‌رود حرف بزن می‌خواهم صدایت را بشنوم تو باغبان صدایت بودی و خنده‌ات دسته کبوتران سفیدی که یکباره پرواز می‌کنند تو را دوست دارم چون صدای اذان در سپیده‌دم چون راهی که … ادامه