از شدت خواستن

نام شعر نو مذهبی با «خط خون» و «در سایه‎‌‎سار نخل ولایت» و علی موسوی گرمارودی پیوندی ناگسستنی دارد

علی موسوی گرمارودی از نمادهای شعر نو مذهبی در سال‎‌‎های دههٔ پنجاه است که حضور خود را در ادبیات معاصر تا امروز استمرار داده. شعرهای بلند «خط خون» و «در سایه‎‌‎سار نخل ولایت» سال‎‌‎ها الگویی بوده است برای شاعرانی که … ادامه