کهنه رباطی به هشت طاق مُقرنس

علی معلم دامغانی مهم‎‌‌ترین احیاگر سنت‎‌‎های شعری در شعر پس از انقلاب است. اما شعری که او به‎‌‎دست می‎‌‎دهد، دشوار است و عموم خوانندگان نمی‎‌‌توانند مخاطبان او باشند

ماند زین غربت چندی به دغا یاوه ز من بیل و داس و تبر و چارق و پاتاوه ز من یله گاو و شخ و شخم و رمه از من، هیهات من غریب از همه ماندم، همه از من، هیهات … ادامه