نمی‌توان درباره شعر امروز نوشت و باز هم از تأثیر تصنیف‌ها در شکل‌گیری شعر امروز نگفت. یکی از ستارگان سرودن تصنیف‌ در دوره قاجار عارف قزوینی است که تصنیف‌های او بیش از هر شاعر دیگری تا امروز مانده‌اند. ابوالقاسم عارف … ادامه