شعر نو، شکل کهن شعر فارسی را به‌هم می‌ریزد

شعر نو، شکل کهن شعر فارسی را به‌هم می‌ریزد و شکل تازه‌ای ارائه می‌کند. در شکل تازه، لزوماً مصراع‌ها مساوی هم نیستند و قافیه در انتهای هر مصراع یا بیت نمی‌آید. جای قافیه تغییر می‌کند، وقتی جمله تمام می‌شود، آنگاه … ادامه