«خواب‌های فلزی» که در سال 1346 منتشر می‌شود، یکی از مجموعه شعرهایی است که بخشی از جریان شعر پیشرو در دهه 40 را نمایندگی می‌کند

«من از تمامی کوچه‌های روز می‌رفتم/ که تو را باور کنم/ ولی بذرهای تردید/ در مزارع شبانه/ شیارهای ابریشمی شخم را/ بارور می‌شدند در جیب‌های معتاد بندر/ کشتی‌ها خمار بودند/ و در افق‌های توتونی/من / قاچاق آب‌های جامد را/ کشف … ادامه