شب‌های شعر خوشه که در سال 1347در تهران برگزار می‌شود مهم‌ترین گردهمایی شاعران نوگرا از آغاز تا آن زمان است

شاید زمانی که اندک‌شمار شاعرانی در تشییع نیما یوشیج شرکت کردند و تشییع او بازتاب مختصری در مطبوعات داشت، کمتر کسی باور می‌کرد کمتر از ده سال بعد شب‌های شعری برگزار‌ شود که بیشتر شرکت‌کنندگانش را شاعران نوگرا تشکیل ‌دهند. … ادامه