فضای مجازی ‌و شبکه‌های اجتماعی مجالی است برای کوتاه‌نویسی که هر چه گسترده‌تر می‌شود گونه‌های کوتاه ادبی مثل داستانک و شعر کوتاه فراگیرتر می‌شوند. در این میان نباید سهم پیشگامان کوتاه‌نویسی را فراموش کرد که از سال‌ها پیش تا امروز … ادامه