چند نکته در حاشیهٔ جشنوارهٔ سینما حقیقت و سینمای مستند که به متن انکارناپذیر سینمای ایران در سال‌های اخیر تبدیل شده است

زمانی که همهٔ مطبوعات و رسانه‌ها و شخصیت‌های سیاسی و ورزشی درگیر فوتبال بودند و بحث استقلال و پرسپولیس و مربی خارجی یا ایرانی مثل همیشه داغ بود و پانزده صفحه از شانزده صفحهٔ روزنامه‌های ورزشی به فوتبال اختصاص داشت … ادامه 

مورخان سینمای مستند

نگاهی به سه مستند تاریخی شانزدهمین جشنواره سینما حقیقت

یکی از ویژگی‌های سینمای مستند ایران جست‌و‌جو در میان شخصیت‌ها و اتفاق‌های غریب و آشنای تاریخ معاصر ایران است و بیرون کشیدن آنها و به‌ دست دادن تصویری از آنها که دست‌کم پژوهش دربارهٔ شخصیت‌ها و اتفاق‌ها را گامی به … ادامه