روایت آقا مرتضی یا تسویه‌‌حساب با دیگران

مستند «آقا‌مرتضی» از زندگی شهید سیدمرتضی آوینی محملی ساخته است برای تسویه‌حساب‌های سیاسی و بیان حرف‌هایی که به ذائقهٔ فرصت‌طلبان امروز خوش‌ بیاید و رضایت معاونت‌ها و ریاست‌های در سایه را جلب کند. پس اگر شخصیت‌های مورد‌بحث، امروز مورد‌تأیید و … ادامه