کسی که گل سرخ را می شناسد

چند سطر در سوگ سعدی یوسف شاعر نامدار جهان عرب

چندی بعد اردیبهشت با روح و رایحه‌اش چون جهانگردی رخت برمی‌بندد و نشانه‌های تعجب را روی غبار پنجره جا می‌گذارد و ماندگاری را برای من به میراث می‌نهد سعدی یوسف یکی از شاعران نامدار عراق و جهان عرب در هشتادوهفت‌سالگی … ادامه