مجموعه‌ای از ویژگی‌ها در امیرهوشنگ ابتهاج (ه. الف. سایه) گرد می‌آید که او را از شاعر به یک شمایل ادبی و میراث فرهنگی تبدیل می‌کند، در اوج شهرت و محبوبیت و ارج دیدن و شناخته‌شدن قدر و منزلت، موقعیتی که … ادامه