رهی معیری در ۱۳۴۷ زندگی را بدرود می‌گوید؛ غزل‌سرایی که نماینده غزل عاشقانه سنتی در دوره معاصر است

نزد بسیاری همهٔ شعر، غزل و همهٔ غزل، عاشقانگی است و شرح عاشقی و ستایش معشوق و گلایه از جفای او و سوز و گداز عاشق در غم فراغ و… در میان غزلسرایان عاشق روزگار ما، در چارچوب زیبایی‌شناسی شعر … ادامه