پایان کار روئین تن

نگاهی به زندگی و کارنامهٔ رهنورد زریاب نویسنده بزرگ افغانستان

رهنورد زریاب نماد داستان‌نویسی افغانستان بود؛ کسی که نیم‌قرن چراغ داستان‌نویسی افغانستان را، به‌رغم همهٔ دشواری‌ها، روشن نگه داشت. زریاب بامداد جمعه در ۷۶سالگی درگذشت و جهان نویسندگان فارسی‌زبان را به سوگ خود نشاند. به دست دادن گزارشی از کارنامهٔ … ادامه