شعرها و نوشته‌های خسرو گلسرخی نمونه‌ای از ادبیات چپ‌گرای متعهد دهه‌های چهل و پنجاه است، اما او بیشتر از اینکه شاعر یا منتقد ادبیات باشد، نمادی برای مبارزه است

خسرو گلسرخی در طول سال‌های دههٔ پنجاه بیشتر از آنکه شاعر باشد، یکی از نمادهای مبارزه است و برای انبوه شاعران سیاسی چریکی که در دههٔ پنجاه روز‌به‌روز شمارشان فزونی‌ می‌گیرد، الگوی شاعری است و خود شعر است. چنان‌که رضا … ادامه