منتظرم باش، آن‌سوتر جایی که کرونا نباشد

چند سطری در سوگ حمیرا نکهت دستگیرزاده، شاعر افغان، که در هلند درگذشت

اردیبهشت زادم، هم باورِ زمینم با عشق هم سرودم، با عشق همنشینم دریاست در صدایم وقتی که می‌سرایم آزاده و رهایم، زیبایی‌آفـریـنـم در من کسی‌ست پنهان، خورشیدواره تابان او یک کتاب انسان، من حرف اولینم در من کسی‌ست پنهان پوینده … ادامه