چند نکته در سوگ آیت الله حسن حسن‌زاده آملی و عمری که به احیای میراث گذشته و تحصیل و تدریس دانش و حکمت و معرفت گذراند

نسلی از عالمان سنتی بودند که در خواندن درس‌ها به یک یا چند کتاب بسنده نمی‌کردند و معمولاً کتاب‌های گوناگون یک رشته را می‌خواندند که نکته‌ای و دقیقه‌ای از چشمشان دور نماند. نسلی از عالمان سنتی بودند که هر آنچه … ادامه