حافظ موسوی از شاعرانی است که همواره بر مدار اعتدال می‎‌‎گردد

حافظ موسوی شکلی اعتدالی از جریان موسوم به شعر دههٔ هفتاد را نمایندگی می‎‌‎کند. شعر او بیشتر وقت‎‌‎ها زبانی ساده دارد و عاری از پیچیدگی‎‌‎ها و بازی‎‌‎های زبانی و شکلی است که در شعر دههٔ هفتاد بسیار اتفاق می‎‌‎افتد. او … ادامه