فراتر از طبیعت ساده محض

چند سطر درباره جلال شباهنگی و رویکرد امروزی کمینه‌گرای او به طبیعت

اگر نقاشی‌های جلال شباهنگی را پیش چشم عموم بگذاریم، او را نقاشی طبیعت‌گرا می‌خوانند چراکه می‌بینند کوه‌ها و تپه‌ها و آسمان را تصویر کرده است اما تحدید او به‌عنوان نقاش طبیعت‌گرا به‌نوعی تقلیل او محسوب می‌شود، چرا‌که آنچه از نقاش … ادامه