نوگرای خودشیفته

آیا واقعاً می‌توان کوشش‌های تندر‌کیا را گام‌هایی برای نوگرایی در شعر دانست؟

ای جوانی، ‌ای جمال نی ملالی، نی زوال خنده کن، رو را به آینده کن، خشنود و شنگول و شاد روزگاری خرم است عشق و عشق و عشقم است زیر و بم، دیم و دوم و دوم و دم، زندگانی … ادامه