قربانی تجددی

تقی رفعت ۱۲۹۹-۱۲۶۸

مهم‌تر از شعرهای تقی رفعت نوشته‌های او در مخالفت با ادبیات سنتی و تأکید بر ضرورت شکل‌گیری ادبیات نو بود. جدال طولانی او با محمدتقی بهار در سال‌های پایانی قرن سیزدهم، جدال دو دیدگاه دربارهٔ ادبیات بود که اولی می‌گفت … ادامه