تماشای دوباره تالار

«کارنمای تالار پنجاه‌وچند سال بعد» دعوتی است به تماشای مجموعه‌ای از درخشان‌ترین آثار هنر نوگرای ایران.

دههٔ چهل شمسی از سال‌های شکوفایی هنرهای تجسمی در ایران است. بسیاری از اتفاق‌های امروز هنرهای تجسمی در دههٔ چهل ریشه دارد و خیل کثیری از هنرمندان امروز ایران از دههٔ چهل آغاز کرده‌اند. یکی از اتفاق‌های ماندگار دههٔ ‌چهل … ادامه