گپ‌وگفتی با هادی سعیدی‌ کیاسری دربارهٔ نسبت ایرانیان با شعر سبک هندی و بیدل دهلوی

هرچه بیشتر می‌گذرد شمار علاقه‌مندان ایرانی شعر بیدل دهلوی بیشتر می‌شود. بد نیست به‌ عنوان پرسش نخست قدری به گذشته برگردیم و به سابقهٔ آشنایی شاعران ایرانی با بیدل در سال‌های اخیر بپردازیم. به گمانم از دههٔ ۶۰ بود که … ادامه