چند سطری در سوگ بهمنیار امینی داستان‌نویس بزرگ تاجیکستان

غربت، همزاد فرزندان خانوادهٔ بزرگ زبان فارسی بوده است. کسانی که سال‌ها به یک زبان سخن می‌گفتند و در یک جغرافیا می‌زیستند، در یکی دو قرن اخیر به لطف مرزبندی‌های جدید از هم دور افتادند و ذیل جغرافیا و حاکمیت … ادامه