شاعر مردم نه شاعر دربار

ایرج میرزا ۱۳۰۴-۱۲۵۲

تنها شاعر دورهٔ مشروطه است که پس از ۱۰۰‌ سال هنوز زنده است و دیوان شعرهای او در بساط کتابفروشان کنار خیابان به فروش می‌رسد، نه به‌ دلیل سهمی که در نوگرایی داشته بلکه به ‌خاطر هجویات و هزلیات و … ادامه