چند سطر دربارهٔ موزه هنرهای معاصر تهران و بازسازی طولانی و بازگشایی بدون آمادگی

موزه هنرهای معاصر تهران دومین نمایشگاه خود را پس از بازسازی طولانی، آغاز کرده است؛ دو نمایشگاه «نهان بر عیان» و «پرسونا». اولی نمایشگاهی است پژوهشی دربارهٔ نگارگری ایرانی و دومی نمایش آثار اندی وارهول که در گنجینهٔ آثار خارجی … ادامه