کار اصغر فرهادی غافلگیر کردن تماشاگر است به‌گونه‌ای که هر چند دقیقه یک‌ بار معادله‌های ذهنی او بر هم بریزد و هر آنچه پیش‌تر در ذهن رشته است، پنبه کند. کار اصغر فرهادی غافلگیرکردن تماشاگر است به‌گونه‌ای که درست وقتی … ادامه