قربانی کمونیسم

ابوالقاسم لاهوتی از آغازگران شعر نو فارسی است اما شیفتگی به کمونیسم شاعری او را می‌بلعد

ذکر بسیاری از نوگرایان و سنت‌گرایان رفته است به جز ابوالقاسم لاهوتی که تنها در بحث نقش ترجمهٔ شعرهای اروپایی در شکل‌گیری شعر نو فارسی نام او به اختصار گذشت. ابوالقاسم لاهوتی که فرزند میرزا احمد الهامی کرمانشاهی است از … ادامه